Katedra Dydaktyki Przekładu

Jadwiga Suwaj

Wykształcenie

2010 – 2012 – studia magisterskie na kierunku filologia angielska, specjalizacja: przekładoznawstwo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Praca magisterska: A translation analysis of cultural and linguistic problems in Polish renditions of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four by J. Mieroszewski and T. Mirkowicz

2012 – rozpoczęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, specjalizacja:  językoznawstwo

2018 – uzyskanie stopnia doktora

Praca doktorska dotyczy tłumaczeń audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń tytułów z języka angielskiego na polski i ich odbioru przez widzów.

Zainteresowania badawcze:

 • tłumaczenia pisemne,
 • tłumaczenia ustne,
 • przekład audiowizualny,
 • językoznawstwo kognitywne,
 • językowy obraz świata.
 Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • „Przekład tytułów filmów anglojęzycznych i ich funkcjonowanie w kulturze polskiej ”  Przekład w kulturze (Bielsko-Biała, 20-21 VI 2012);
 • „People’s Republic of Poland film translation: cultural problems and reception”, Media for All 5 (Dubrovnik, 25-27 IX 2013);
 • „Translokacja anglojęzycznych tytułów filmowych i jej wpływ na polską kulturę”,  Translatio i Kultura (Warszawa, 17-19 X 2013);
 • „Are translations of English movie titles localized for Polish receivers?”,  Intermedia 2013 (Łódź, 22-23 XI 2013);
 •  “The place of translated English movie titles in the Polish film title polysystem”,  Interdisciplinary Approaches to Translation ‘InATra’ (Bydgoszcz, 27-28 III 2014);
 • “Factors Infuencing Dealing with Language and Cultural Problems in Literary Translation on the basis of Two Polish Translations of G. Orwell’s Nineteen Eighty-Four”, V International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies & East Asian Studies (Barcelona, 4. VII 2014);
 • “Culturally Problematic Issues in German, French and English Renditions of a Polish Comedy ‘Ewa chce spać‘” (with Monika Zabrocka- Śliwka),  Languages & The Media (Berlin, 6-7 XI 2014);
Wybrane publikacje

 • „Przekład tytułów filmów anglojęzycznych i ich funkcjonowanie na rynku polskim” w:  Między Oryginałem a Przekładem, red. M. Chrobak, J. Górnikiewicz, nr 23: O przekładzie filmowym, Księgarnia Akademicka, 2014, s. 189-201, ISBN/ISSN 16899121_23, DOI: 10.12797/MOaP.20.2014.23.13;
 •  “How Does Education Influence the Reception of English film title translations in Poland?” w: Language, Literature and Culture in Education 2014: Conference Proceedings, reviewed by Assoc. Prof. Marwan Al-Absi, Eva Al-Absiová, PhD. , Assoc. prof. Jana Bírová, PhD., et al.) 2014, s. 104-112,  ISBN: 978–80–971580–0–2.
 •  “Translokacja anglojęzycznych tytułów filmowych i jej wpływ na polską kulturę” w: Translatio i Kultura, red.K. Hejwowski, A. Kukułka-Wojtasik, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2015.